0310.1 - HAUSMENING
Dolní Rakousko
Platnost: do 31.12.1920
Vodoznak: není
Reverz s podtiskem (2).

0310-1-01
00 x 65 mm

0310-1-01
00 x 65 mm

0310-1-02
00 x 65 mm

0310-1-02
00 x 65 mm

0310-1-03
00 x 65 mm

0310-1-03
00 x 65 mm


0310.2 - HAUSMENING
Dolní Rakousko
Platnost: do 31.12.1920
Vodoznak: není
Reverz bez podtisku, hodnotové číslo obyčejně (2).
0310-2-01-ave
0310-2-01
95 x 65 mm
0310-2-01-rev
0310-2-01
95 x 65 mm
0310-2-02-ave
0310-2-02
95 x 65 mm
0310-2-02-rev
0310-2-02
95 x 65 mm
0310-2-03-ave
0310-2-03
95 x 65 mm
0310-2-03-rev
0310-2-03
95 x 65 mm


0310.3 - HAUSMENING
Dolní Rakousko
Platnost: do 31.12.1920
Vodoznak: není
Reverz bez podtisku, hodnotové číslo tučné (2).
0310-3-01-ave
0310-3-01
95 x 65 mm
0310-3-01-rev
0310-3-01
95 x 65 mm
031-3-02-ave
0310-3-02
95 x 65 mm
0310-3-02-rev
0310-3-02
95 x 65 mm
0310-3-03-ave
0310-3-03
95 x 65 mm
0310-3-03-rev
0310-3-03
95 x 65 mm


0310.4 - HAUSMENING
Dolní Rakousko
Platnost: do 31.12.1920
Vodoznak: není
Dívčí portrét na reverzu napravo (2).
0310-4-01-ave
0310-4-01
100 x 65 mm
0310-4-01-rev
0310-4-01
100 x 65 mm
0310-4-02-ave
0310-4-02
100 x 65 mm
0310-4-02-rev
0310-4-02
100 x 65 mm
0310-4-03-ave
0310-4-03
100 x 65 mm
031-4-03-rev
0310-4-03
100 x 65 mm


Copyright ©2022 - ZetPe
TOPlist